Scientific Committee

Scientific Committee

Anna Shidlovskaya
He Manchao
John Harrison
Joseph Wang
Ju Wang
Kaiwen Xia
Luciano Picarelli
Manoj Verman
Milton Kanji
Resat Ulusay
Sergio A B da Fontoura
Wang Xudong
Xia-Ting Feng
Yossef Hatzor

ISRM 2019